Tikai Tapec, Ka Var Tikt Apzagts?

Aug 6, 2020 Laiks

Merkis – nodrošinat finanšu politikas vadibu ar atbilstošu informaciju lemumu pienemšanai par sagaidamajiem politikas rezultatiem, izsverot alternativas politikas un to ieviešanas veidus, ka ari saistit rezultativo raditaju sistemu ar strategisko planošanu un padarit valsts budžeta lidzeklu izlietojumu un sniegto pakalpojumu sistemu saprotamaku iedzivotajiem. Ilgstoši brivo štata vietu likvidešana valsts parvaldes institucijas.

Merkis – nodrošinat valsts budžeta lidzeklu lietderigu izlietojumu, izvertejot ilgstoši vakanto amatu turpmakas saglabašanas nepieciešamibu vai likvidešanu valsts institucijas un to padotibas iestades. Vienotas valsts finanšu un cilvekresursu informacijas un vadibas sistemas izveidošana. Merkis – nodrošinat valsts parvalde stradajošo augstu profesionalitati, uz kompetencem un individualo atbildibu balstitu cilvekresursu politiku, darba kvalitates uzlabošanu un pašreizejo kompetento iestažu funkciju optimizaciju, ka ari pilnveidot valsts parvaldes gramatvedibas un personala vadibas uzskaiti.

Specifisku sasniedzamo rezultativo raditaju sistemas izveidošanas pabeigšana.

ES fondu ES strukturfondu un Kohezijas fonda finansejuma sadales un projektu ieviešanas efektivitates pilnveidošana. Projekta iesniegumu specifisku vertešanas kriteriju izstradašana. Merkis – izveidot tadu vertešanas kriteriju sistemu, lai projektu izvertešana tiktu nemta vera projekta istenošanas ietekme uz makroekonomisko stabilitati un ilgtspejigu tautsaimniecibas izaugsmi. Specifisku sasniedzamo rezultativo raditaju sistemas izveidošanas pabeigšana. Merkis – samazinat sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un uzlabot to kvalitati, ka ari veicinat iedzivotaju ekonomisko aktivitati un paaugstinat produktivitati.

Japaredz atseviški attiecinamo un neattiecinamo izdevumu nosacijumi visam aktivitatem. Merkis – maksimali samazinat ar projekta istenošanu saistito administrativo izdevumu izmaksu proporciju projekta. Administrativa sloga merijumu veikšana cetras jomas katru gadu atbilstoši Merkis – apzinat regulejošo normativo aktu administrativo slogu, lai samazinatu to, vienlaikus nodrošinot, lai administrativo izmaksu merijumu veikšana nebutu celonis jaunam administrativajam slogam.

Uznemejdarbibas vides uzlabošanas pasakumu plani Merkis – pievilcigas uznemejdarbibas vides radišana, veicot sistemiskas un pardomatas reformas:. Komersantu aptaujas par administrativo proceduru ietekmi uz uznemejdarbibas vidi veikšana. Merkis – identificet vissvarigakos administrativos škeršlus un gut pilnigaku un precizaku kopainu par komercdarbibas vidi. BIS Buvniecibas informacijas sistemas izstrade un ieviešana.

Lietošanas noteikumi. Kopejais pieprasijums. Mikroekonomika ekonomisti peta sakaribu starp vienas preces cenu un tas pieprasito daudzumu, vini apskata tikai vienas majsaimniecibas ienakumus vai viena uznemuma pelnu. Makroekonomika ir citadak – ekonomisti apskata visu precu un pakalpojumu videjo cenu limeni, kas butiba ir inflacija, un visu saražoto precu un pakalpojumu daudzumu. Makroekonomikas specialisti saskaita kopa, t.

Ka redzam, attela kopejo pieprasijumu AD veido cetru veidu izdevumi: majsaimniecibu izdevumi C , investicijas I , valsts izdevumi precu iegadei G un neto eksports Xn. Butiba inflacijas del samazinas realas naudas daudzums, par ko varetu pirkt preces, jo cenu limena kapums samazina realas naudas daudzumu, un pieaug procentu likmes, bet augstakas procentu likmes samazina planotos izdevumus.

Tira eksporta izmainas : nacionalais ienakums arvalstis, valutas kurss.

Kopeja pieprasijuma izmainas liknu nobidi grafika var izraisit vairaki faktori:. Izmainas pateretaju ienakumos : pateretaju labklajibas limenis, nakotnes prognozes, pateretaju paradi, taja skaita krediti, nodokli. Investiciju izmainas : procentu likmes, gaidamie ienakumi no investicijam, tehnologija, uznemumu nodokli. Tira eksporta izmainas : nacionalais ienakums arvalstis, valutas kurss. Aktuals paliek jautajums ir par buvniecibas nozares spejam audzet jaudu un efektivitati, lai vaditu augošas izmaksas un noturetu kapumu.

By