Kopš Politikas Zinatnes Studiju Programmas Izveidošanas

Aug 19, 2020 Dzīve

Politikas zinatnes merkis ir izzinat politikas butibu, izpetit sabiedriskos procesus un attiecibas, politisko strukturu elementu savstarpejas attiecibas un mijiedarbibu, noteikt sabiedribas attistibas tendences un likumsakaribas, prognozet talakas attistibas perspektivas. Pedejo gadu laika, ipaši pec akreditacijas Politikas zinatne tiek iedalita: 1 teoretiskaja akademiskaja un 2 lietiškaja pielietojama. Latvijas Universitates LU Politikas zinatnes nodala tomer galveno veribu pieverš politikas teoretiskam studijam un isteno akademisko programmu.

LU Politikas zinatnes nodalas pašvertejums sniedz politikas zinatnes bakalaura studiju programmas koncentretu aprakstu un analizi, ka ari noverte studiju procesu un iezime turpmako darbibu trisgadigas programmas istenošana un pilnveidošana.

Pašvertejuma zinojums ir sagatavots un apspriests Politikas zinatnes nodalas studiju padomes sede Pedejo gadu laika LU Politikas zinatnes nodalas loma ir nostabilizejusies un pieaugusi, pateicoties akademiskas un petnieciskas dzives attistibai un ari sabiedribas aktivajam pieprasijumam pec politisko procesu teoretiskas analizes un prognozem un augošajam studentu skaitam politikas zinatnes programmas Latvijas augstskolas.

Kopš Politikas zinatnes studiju programmas izveidošanas, nodalas docetaji par savu merki programmas realizacijai izvirzija – sagatavot augsti akademiski un profesionali izglitotus politikas zinatnes specialistus, kas ir spejigi darbam visu limenu valsts iestades Saeima, ministrijas, valsts kanceleja , privatajas strukturas bankas, konsultaciju biznesa, firmas , pašvaldibas un politiskajas organizacijas, ka ari sagatavot politisko procesu analitikus valsts varas, sabiedriskajam, zinatniskajam, masu informacijas institucijam, socialo un politisko zinatnu pasniedzejus dažadam izglitibas iestadem, valsts un privato firmu darbiniekus sakariem ar valsts iestadem, presi un sabiedribu.

Kopš ta laika kad Latvijas Republika uzsaka konsekventu politiku par iestašanos NATO un ES, Politikas zinatnes nodala par loti butisku uzdevumu izvirzija nodrošinat studentiem iespejas apgut zinašanas, kas ir saistitas ar Eiropas telpu un ES darbibu. Šo izvirzito uzdevumu nodalas akademiskais personals konsekventi risina. Lai sekmigi istenotu izvirzitos merkus, Politikas nodalas docetaji izvirzija sekojošus uzdevumus:.

Nodrošinat akademisko un profesionalo zinašanu un prasmju apguvi politikas zinatne un citas ar to saistitajas disciplinas. Sekmet vienlaicigu teoretisko zinašanu un praktisko iemanu attistibu macibu procesa gaita, tadejadi sagatavojot studentus efektivai un atrai iesaistei profesionalaja karjera un konkurencei darba tirgu, veidojot studentos prasmi izmantot studiju procesa iegutas zinašanas problemu identificešana un risinašana. Radit labveligus nosacijumus studentu zinatniskajai un praktiskajai darbibai, veicinot vispareja kulturas limena paplašinašanu un profesionalo zinašanu kvalitativu apguvi.

Pielietojot jaunas pasniegšanas metodes, attistit studentu spejas patstavigi apgut, kritiski analizet un pielietot iegutas zinašanas. Nodrošinat augstu apmacibas limeni, veicinat studentu un absolventu veiksmigu iesaistišanos starptautiskajas institucijas un starptautiskas kompanijas. Nodrošinat studiju procesu ar augsti kvalificetiem macibu spekiem, iesaistot macibu procesa gan vieslektorus no rietumu augstskolam, gan piesaistot specialistus un ekspertus no Latvijas valsts institucijam.

Politikas zinatnes bakalaura studiju programma ir bazeta uz politikas zinatnes apakšnozaru: politikas teorijas, salidzinamas politikas, starptautiskas politikas, publiskas administracijas un politikas petniecisko metožu lidzvertigu apguvi. Nemot vera Latvijas straujos attistibas tempus un jaunas vajadzibas ar Šads lemums tika pienemts ari tapec, ka ir nepieciešams pieverst lielaku uzmanibu starptautiskas politikas teoretisko jautajumu apgušanai, starptautiskas politikas tendencu izzinašanai un noteikšanai, ka ari strauji pieaug pieprasijums pec ekspertiem starptautiskaja politika un publiskaja parvalde.

Jaatzist, ka kopuma politikas zinatnes studiju praksei ir jamainas gan atbilstoši procesiem pasaule un Eiropa, gan ari atbilstoši Latvijas politiskajam procesam. Bakalaura studiju programmas merki, ka jau iepriekš atzimets, pamata paliek tie paši, bet tie tiek papildinati atbilstoši jaunajam prasibam.

Turpmakie uzdevumi liela mera bus saistiti ar izmainam starptautiskaja vide un Latvijas vietu taja, lidz ar to bus gan jaturpina politikas teorijas studijas, gan jasak orienteties uz citam politikas praktiskajam studiju jomam. Tapec nodala par svarigu uzskata, ka janostiprina politikas zinatnes studijas socialo zinatnu studiju konteksta un javeicina programmu realizacija integreta zinatnu nozaru vide. Burkas aizvakojam apgriežam otradi lidz pilnigai atdzišanai.

Produkti: 3 – litru burkai, aboli skabi – 1 – 2 gab, kiploki 3 – 4 daivinas, dilles ziedi , kiršu, upenu lapas sauja , smaržigo piparu graudi – 12 gab, krustnaglinas – 12 gab, lauru lapas – 4 gab, cukurs – 5 tejkarotes, sals – 4 tejkarotes, etika esence – 2 tejkarotes aptuveni , gurki 1,5 – 2 kg atkarigs no izmera.

Virsu lejam varošu udeni un atstajam uz 20 min.

Marineti gurki ar aboliem: kiplokus sagriež daivinas, nomazga zalumus. Tiras burkas liekam nomazgatus gurkus, parmainus ar garšvielam un abolu daivinam mizu tirit nevajag. Virsu lejam varošu udeni un atstajam uz 20 min. Tad udeni nolejam katlina. Atkal uzvaram udeni, pievienojam cukuru un sali. Aplejam gurkus ar marinadi un atstajam uz 10 min, tad atkal marinadi nolejam katlina.

Mazsaliti gurki karstais panemiens.

Burka ielejam nepilnas 2 karotes etika esences, aplejam ar marinadi, kura ir uzvarijusies un aizvalcejam ar novaritiem vaciniem. Burkas apgriežam otradi un apsedzam lidz tas ir pilnigi atdzisušas. Gurkus uzglabajam istabas temperatura vai vesa vieta. Mazsaliti gurki karstais panemiens. Dzila trauka liekam gurkus, garšvielas un abolu daivinas.

By