Category: Laiks

Sabiedrisko Attiecibu Departaments Professional Study Programmes

Finding solutions to complex problems Finding solutions to complex problems over the coming years is an imperative for not only the successful functioning of central banks but also for strengthening financial sectors.

Concluding remarks To conclude, actions taken by public authorities and central banks have been essential in helping reduce the intensity of the COVID shock and its damage to the global economy and financial system, and ultimately restoring public security. I thank you for your attention and I wish you a very fruitful conference.

The bank dates back to when it was founded as the Latvian Postal Savings Bank.

Top Share this page. Stay connected. About BIS. The bank dates back to when it was founded as the Latvian Postal Savings Bank. Operations of the savings bank continued in various forms during the Soviet period, and following the regained Latvian independence the privatisation process of the bank was initiated and concluded Eduards Veidenbaums. Kalejs kala debesis. Datu izmantošana Latvijas Bankas apkopota statistiska informacija lietotajiem pieejama bez maksas.

Izmantojot vai parpublicejot INTS esošos datus, janorada datu avots. Latvijas Banka nav atbildiga par datu apkopojumiem un grafikiem, kurus datu lietotaji veido, pielagojot Latvijas Bankas definetas tabulas savam vajadzibam un no jauna veidojot datu tabulas. Euro area inflation expectations remain anchored to the ECB’s inflation target.

Kristofers Pone Economist, Latvijas Banka. Sorry, no results found! Please check the spelling or try searching for something else. Report a missing tender. Odisha is one of the states in India that has a religious, cultural and historical heritage. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Skip to main content.

Mes izmantojam sikdatnes cookies , lai nodrošinatu Jums iespejami labako majaslapas parlukošanas pieredzi. Lai uzzinatu vairak, iepazistieties ar musu “Sikdatnu lietošanas politika”. Sadala “Parvaldit sikdatnu uzstadijumus” iespejams parskatit un mainit sikdatnu lietošanu. Skip to main content. Izvelne Internetbanka. Internetbanka Privatpersonam Uznemumiem. Sakumlapa Klut par klientu Ikdienas pakalpojumi Klienta komplekti Pamata komplekts Aktivais komplekts Jauniešu komplekts Gimenes komplekts.

Majoklim Hipotekarais kredits majokla iegadei, buvniecibai un remontam Kreditmaksajumu apdrošinašana Jaunie projekti. Krediti ikdienas vajadzibam Kreditu salidzinašana Paterina kredits Overdrafts Krediti studentiem Kredits ar nekustama ipašuma kilu. Lizings Auto lizings. Uzkrajumi Krajkonts Uzkrajums mobilaja lietotne Digitala krajkase Terminnoguldijums Uzkrajumu kalkulators. Ieguldijumu fondi Strategiju ieguldijumu fondi Tradicionalie ieguldijumu fondi Globalie ieguldijumu fondi.

Pages Liked by This Page.

SEB pensiju darbibas raditaji Pensijas uzkrajumu planotajs. Latvijas Basketbola liga. Starptautiska Kosmetologijas koledža Community College. LU sports Community Organization. Pages Liked by This Page. Latvijas Universitates Datorikas fakultate. Latvijas Universitates fonds. Detalizetaka informacija atrodama šeit. Related items Showing items related by title, author, creator and subject. Sabiedrisko attiecibu departaments Professional study programmes.

Doctoral study programmes. Vairak par apmainas studiju iespejam LU skatit šeit. Latvijas Universitate Latvia. Lepojamies Mecenati. Perpetuum Mobile. Zinas 9. Zinas 7. Petijums norada ari uz augsto risku medicinas personalam, proti, Uhana koronavirusa epicentra jau nomiruši desmitiem arstu. Jaunakie oficialie dati liecina – uz doto bridi koronavirusa izraisitu naves gadijumu skaits ir un inficešanas gadijumu skaits – 72 Šodien, Ipašumtiesibas. Pirms 3 menešiem, Robežškersošana.

Tikai Tapec, Ka Var Tikt Apzagts?

Merkis – nodrošinat finanšu politikas vadibu ar atbilstošu informaciju lemumu pienemšanai par sagaidamajiem politikas rezultatiem, izsverot alternativas politikas un to ieviešanas veidus, ka ari saistit rezultativo raditaju sistemu ar strategisko planošanu un padarit valsts budžeta lidzeklu izlietojumu un sniegto pakalpojumu sistemu saprotamaku iedzivotajiem. Ilgstoši brivo štata vietu likvidešana valsts parvaldes institucijas.

Merkis – nodrošinat valsts budžeta lidzeklu lietderigu izlietojumu, izvertejot ilgstoši vakanto amatu turpmakas saglabašanas nepieciešamibu vai likvidešanu valsts institucijas un to padotibas iestades. Vienotas valsts finanšu un cilvekresursu informacijas un vadibas sistemas izveidošana. Merkis – nodrošinat valsts parvalde stradajošo augstu profesionalitati, uz kompetencem un individualo atbildibu balstitu cilvekresursu politiku, darba kvalitates uzlabošanu un pašreizejo kompetento iestažu funkciju optimizaciju, ka ari pilnveidot valsts parvaldes gramatvedibas un personala vadibas uzskaiti.

Specifisku sasniedzamo rezultativo raditaju sistemas izveidošanas pabeigšana.

ES fondu ES strukturfondu un Kohezijas fonda finansejuma sadales un projektu ieviešanas efektivitates pilnveidošana. Projekta iesniegumu specifisku vertešanas kriteriju izstradašana. Merkis – izveidot tadu vertešanas kriteriju sistemu, lai projektu izvertešana tiktu nemta vera projekta istenošanas ietekme uz makroekonomisko stabilitati un ilgtspejigu tautsaimniecibas izaugsmi. Specifisku sasniedzamo rezultativo raditaju sistemas izveidošanas pabeigšana. Merkis – samazinat sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un uzlabot to kvalitati, ka ari veicinat iedzivotaju ekonomisko aktivitati un paaugstinat produktivitati.

Japaredz atseviški attiecinamo un neattiecinamo izdevumu nosacijumi visam aktivitatem. Merkis – maksimali samazinat ar projekta istenošanu saistito administrativo izdevumu izmaksu proporciju projekta. Administrativa sloga merijumu veikšana cetras jomas katru gadu atbilstoši Merkis – apzinat regulejošo normativo aktu administrativo slogu, lai samazinatu to, vienlaikus nodrošinot, lai administrativo izmaksu merijumu veikšana nebutu celonis jaunam administrativajam slogam.

Uznemejdarbibas vides uzlabošanas pasakumu plani Merkis – pievilcigas uznemejdarbibas vides radišana, veicot sistemiskas un pardomatas reformas:. Komersantu aptaujas par administrativo proceduru ietekmi uz uznemejdarbibas vidi veikšana. Merkis – identificet vissvarigakos administrativos škeršlus un gut pilnigaku un precizaku kopainu par komercdarbibas vidi. BIS Buvniecibas informacijas sistemas izstrade un ieviešana.

Lietošanas noteikumi. Kopejais pieprasijums. Mikroekonomika ekonomisti peta sakaribu starp vienas preces cenu un tas pieprasito daudzumu, vini apskata tikai vienas majsaimniecibas ienakumus vai viena uznemuma pelnu. Makroekonomika ir citadak – ekonomisti apskata visu precu un pakalpojumu videjo cenu limeni, kas butiba ir inflacija, un visu saražoto precu un pakalpojumu daudzumu. Makroekonomikas specialisti saskaita kopa, t.

Ka redzam, attela kopejo pieprasijumu AD veido cetru veidu izdevumi: majsaimniecibu izdevumi C , investicijas I , valsts izdevumi precu iegadei G un neto eksports Xn. Butiba inflacijas del samazinas realas naudas daudzums, par ko varetu pirkt preces, jo cenu limena kapums samazina realas naudas daudzumu, un pieaug procentu likmes, bet augstakas procentu likmes samazina planotos izdevumus.

Tira eksporta izmainas : nacionalais ienakums arvalstis, valutas kurss.

Kopeja pieprasijuma izmainas liknu nobidi grafika var izraisit vairaki faktori:. Izmainas pateretaju ienakumos : pateretaju labklajibas limenis, nakotnes prognozes, pateretaju paradi, taja skaita krediti, nodokli. Investiciju izmainas : procentu likmes, gaidamie ienakumi no investicijam, tehnologija, uznemumu nodokli. Tira eksporta izmainas : nacionalais ienakums arvalstis, valutas kurss. Aktuals paliek jautajums ir par buvniecibas nozares spejam audzet jaudu un efektivitati, lai vaditu augošas izmaksas un noturetu kapumu.

Teatri Hariju Liepinu Mileja Ka Publika

Pec tam periodiski vairakas reizes uz isu bridi, iznemot korki, nosaka graudiem neraksturigo smaržu klatbutni;. Etalonparaugus sagatavo no attieciga kulturauga labi izveidotiem konkretai sugai un škirnei raksturigiem graudiem. Tie jaatjauno regulari katru gadu. Mitrumu nosaka videja parauga masai, kas ievietota gaisa un udens necaurlaidiga iepakojuma.

Analizes laika lidz minimumam jasamazina analizejamas masas saskare ar apkartejo gaisu, lai nepielautu to mitruma izmainas. Domstarpibu gadijumos izmantojama tikai dota standartmetode. Ja šokoladi izmanto saldejuma vai tam lidzigu saldetu produktu ražošana, šokolades ražošana var izmantot kokosriekstu ellu. Kakao un šokolades produktu ražošana var izmantot dažadu veidu cukuru, kas atbilst normativajiem aktiem par prasibam dažadu veidu cukuriem un to markejumam.

Kakao un šokolades produktus marke saskana ar normativajiem aktiem par partikas produktu informacijas sniegšanu pateretajiem un fasetu partikas precu markešanu. Markejuma papildus norada šajos noteikumos mineto informaciju. Ja šo noteikumu 1. Tirdzniecibas nosaukumu “Šokolade”, “Piena šokolade” un “Šokolades glazura” var papildinat ar informaciju par produkta kvalitates raditajiem vai ta aprakstu, ja produkts atbilst šadam prasibam:.

Ja šokolades produkti satur ari šo noteikumu 2. Norade ir novietota blakus produkta tirdzniecibas nosaukumam, atrodas viena redzamibas lauka ar sastavdalu sarakstu un ir skaidri nodalita no ta. Noradei ir vismaz tikpat lieli burti ka sastavdalu sarakstam. Atzit par speku zaudejušiem Ministru kabineta Noteikumos ieklautas tiesibu normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Thank you, for helping us keep this platform clean.

The editors will have a look at it as soon as possible. Delete template?Cancel Delete. Sejas dzilums mala un smilšmala augsnes ir no 2, cm, bet vieglas, smilšainas – cm. Izsejas norma, atkariba no sejas laika un augsnes tipa, ir 4,,5 milj. Hibrido kviešu izsejas norma ir daudz mazaka – digst.

Septinpadsmit gadu vecuma Hariju Liepinu iesauca vacu armija gaisa speku izpaligos Kurzemes katla. Redzot pec Ciravas lidostas bombardešanas mirušos krievu puses cališus, tikpat jaunus ka vinš pats, parnema šausmas. Tur nakamajam aktierim apriteja 18 gadu.

Kilometru zem zemes, mužiga tumsa vien ar niecigu lampinu piere, uz elkoniem gulot kopa ar citiem viriem, vinš skaldija ar rokam ogles, kuras parvadaja jau ka jauni kumeli uz mužu pazeme novesti un tumsas del akli palikuši zirgi. Kad saka kaut kur knikšket, birt zemes zirni, bija skaidrs, tulit tev virsu var uzgrut vesels kalns…

Majas uz Latviju brauca diennaktim, lidzi dotais mazais maizes kancis izbeidzas pirmaja diena, un, vilcienam apstajoties, mekleja zeme nomestus kapostu kacenus… Kopa ar Veco, ka legendaro režisoru Smilgi sauca teatri, Harijs Liepinš nostradaja astonpadsmit gadus. Vinš bija Smilga skolas aktieris, kur no svara bija emocionalitate, teatralitate, temperamentigums, pamatigums un, protams, arejs skaistums.

Niklavs Kurpnieks. Girts Kesteris.

Teatri Hariju Liepinu mileja ka publika, ta kolegi, jo vinam nevareja parmest ne godkaribu, ne savas personibas izspilešanu vai greizsirdibu lomu del. Rezija Kalnina. Anete Krasovska. Niklavs Kurpnieks. Girts Kesteris. Ilze Kuzule-Skrastina. Peteris Liepinš. Lomas: Aldis A. Žilinskis Zilo ezeru zeme , Higinss R. Lovs Mana Stradajis Maskavas Dailes teatri no , izveidojis otro Maskavas Dailes teatri.

Stradajis Rigas Krievu dramas teatri un Nacionalaja teatri Birzgalis Reinis Enciklopediska vardnica -90 – aktieris , režisors, grafikis, gramatu ilustrators, karikaturists. Dailes teatra aktieris – Telojumam raksturigs izteiksmigs grims un plastika. Aktrise, kas teikusi – labak aktieri nošaujiet, neka izmetiet vinu no teatra! Dzimusi skolotaja gimene. Macijusies Siltaju skola un Gulbenes vidusskola, kur, spelejot dramatiskaja pulcina, jau pamanits aktrises talants.

Otra Pasaules kara laika kopa ar gimeni devusies uz Krieviju, kur apmetusies Celabinskas apgabala Petuhovas rajona. Atgriezusies Gulbene. Latvijas Nacionalaja teatri stradajusi no Bijusi aktiera Elmara Ozola sieva. Keita. Jau zinots, ka otrdien Mali sakas dumpis armijas kazarmas, kas atrodas netalu no galvaspilsetas esošaja Kati, un dumpinieki sagraba prezidentu Keitu, premjerministru Bubu Sisi, ekonomikas un finanšu ministru Abdulaji Dafi un parlamenta priekšsedetaju Musu Tambini, ka ari vairakus brunoto speku komandierus.

Protestetaji pieprasija prezidenta atkapšanos, parmetot vinam nespeju atjaunot drošibu un cinities pret korupciju. Mali centralaja un ziemelu dala vardarbibas uzliesmojumi un uzbrukumi notiek regulari kopš Francijas un Afrikas valstu operaciju, ka ari Mali armijas centienu rezultata valdibas kontrole regiona tika atjaunota, tomer, neraugoties uz vairaku miera ligumu noslegšanu, nemiernieku aktivitates vairakos apvidos nav rimušas.