Month: August 2020

Sabiedrisko Attiecibu Departaments Professional Study Programmes

Finding solutions to complex problems Finding solutions to complex problems over the coming years is an imperative for not only the successful functioning of central banks but also for strengthening financial sectors.

Concluding remarks To conclude, actions taken by public authorities and central banks have been essential in helping reduce the intensity of the COVID shock and its damage to the global economy and financial system, and ultimately restoring public security. I thank you for your attention and I wish you a very fruitful conference.

The bank dates back to when it was founded as the Latvian Postal Savings Bank.

Top Share this page. Stay connected. About BIS. The bank dates back to when it was founded as the Latvian Postal Savings Bank. Operations of the savings bank continued in various forms during the Soviet period, and following the regained Latvian independence the privatisation process of the bank was initiated and concluded Eduards Veidenbaums. Kalejs kala debesis. Datu izmantošana Latvijas Bankas apkopota statistiska informacija lietotajiem pieejama bez maksas.

Izmantojot vai parpublicejot INTS esošos datus, janorada datu avots. Latvijas Banka nav atbildiga par datu apkopojumiem un grafikiem, kurus datu lietotaji veido, pielagojot Latvijas Bankas definetas tabulas savam vajadzibam un no jauna veidojot datu tabulas. Euro area inflation expectations remain anchored to the ECB’s inflation target.

Kristofers Pone Economist, Latvijas Banka. Sorry, no results found! Please check the spelling or try searching for something else. Report a missing tender. Odisha is one of the states in India that has a religious, cultural and historical heritage. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Skip to main content.

Mes izmantojam sikdatnes cookies , lai nodrošinatu Jums iespejami labako majaslapas parlukošanas pieredzi. Lai uzzinatu vairak, iepazistieties ar musu “Sikdatnu lietošanas politika”. Sadala “Parvaldit sikdatnu uzstadijumus” iespejams parskatit un mainit sikdatnu lietošanu. Skip to main content. Izvelne Internetbanka. Internetbanka Privatpersonam Uznemumiem. Sakumlapa Klut par klientu Ikdienas pakalpojumi Klienta komplekti Pamata komplekts Aktivais komplekts Jauniešu komplekts Gimenes komplekts.

Majoklim Hipotekarais kredits majokla iegadei, buvniecibai un remontam Kreditmaksajumu apdrošinašana Jaunie projekti. Krediti ikdienas vajadzibam Kreditu salidzinašana Paterina kredits Overdrafts Krediti studentiem Kredits ar nekustama ipašuma kilu. Lizings Auto lizings. Uzkrajumi Krajkonts Uzkrajums mobilaja lietotne Digitala krajkase Terminnoguldijums Uzkrajumu kalkulators. Ieguldijumu fondi Strategiju ieguldijumu fondi Tradicionalie ieguldijumu fondi Globalie ieguldijumu fondi.

Pages Liked by This Page.

SEB pensiju darbibas raditaji Pensijas uzkrajumu planotajs. Latvijas Basketbola liga. Starptautiska Kosmetologijas koledža Community College. LU sports Community Organization. Pages Liked by This Page. Latvijas Universitates Datorikas fakultate. Latvijas Universitates fonds. Detalizetaka informacija atrodama šeit. Related items Showing items related by title, author, creator and subject. Sabiedrisko attiecibu departaments Professional study programmes.

Doctoral study programmes. Vairak par apmainas studiju iespejam LU skatit šeit. Latvijas Universitate Latvia. Lepojamies Mecenati. Perpetuum Mobile. Zinas 9. Zinas 7. Petijums norada ari uz augsto risku medicinas personalam, proti, Uhana koronavirusa epicentra jau nomiruši desmitiem arstu. Jaunakie oficialie dati liecina – uz doto bridi koronavirusa izraisitu naves gadijumu skaits ir un inficešanas gadijumu skaits – 72 Šodien, Ipašumtiesibas. Pirms 3 menešiem, Robežškersošana.

Kopš Politikas Zinatnes Studiju Programmas Izveidošanas

Politikas zinatnes merkis ir izzinat politikas butibu, izpetit sabiedriskos procesus un attiecibas, politisko strukturu elementu savstarpejas attiecibas un mijiedarbibu, noteikt sabiedribas attistibas tendences un likumsakaribas, prognozet talakas attistibas perspektivas. Pedejo gadu laika, ipaši pec akreditacijas Politikas zinatne tiek iedalita: 1 teoretiskaja akademiskaja un 2 lietiškaja pielietojama. Latvijas Universitates LU Politikas zinatnes nodala tomer galveno veribu pieverš politikas teoretiskam studijam un isteno akademisko programmu.

LU Politikas zinatnes nodalas pašvertejums sniedz politikas zinatnes bakalaura studiju programmas koncentretu aprakstu un analizi, ka ari noverte studiju procesu un iezime turpmako darbibu trisgadigas programmas istenošana un pilnveidošana.

Pašvertejuma zinojums ir sagatavots un apspriests Politikas zinatnes nodalas studiju padomes sede Pedejo gadu laika LU Politikas zinatnes nodalas loma ir nostabilizejusies un pieaugusi, pateicoties akademiskas un petnieciskas dzives attistibai un ari sabiedribas aktivajam pieprasijumam pec politisko procesu teoretiskas analizes un prognozem un augošajam studentu skaitam politikas zinatnes programmas Latvijas augstskolas.

Kopš Politikas zinatnes studiju programmas izveidošanas, nodalas docetaji par savu merki programmas realizacijai izvirzija – sagatavot augsti akademiski un profesionali izglitotus politikas zinatnes specialistus, kas ir spejigi darbam visu limenu valsts iestades Saeima, ministrijas, valsts kanceleja , privatajas strukturas bankas, konsultaciju biznesa, firmas , pašvaldibas un politiskajas organizacijas, ka ari sagatavot politisko procesu analitikus valsts varas, sabiedriskajam, zinatniskajam, masu informacijas institucijam, socialo un politisko zinatnu pasniedzejus dažadam izglitibas iestadem, valsts un privato firmu darbiniekus sakariem ar valsts iestadem, presi un sabiedribu.

Kopš ta laika kad Latvijas Republika uzsaka konsekventu politiku par iestašanos NATO un ES, Politikas zinatnes nodala par loti butisku uzdevumu izvirzija nodrošinat studentiem iespejas apgut zinašanas, kas ir saistitas ar Eiropas telpu un ES darbibu. Šo izvirzito uzdevumu nodalas akademiskais personals konsekventi risina. Lai sekmigi istenotu izvirzitos merkus, Politikas nodalas docetaji izvirzija sekojošus uzdevumus:.

Nodrošinat akademisko un profesionalo zinašanu un prasmju apguvi politikas zinatne un citas ar to saistitajas disciplinas. Sekmet vienlaicigu teoretisko zinašanu un praktisko iemanu attistibu macibu procesa gaita, tadejadi sagatavojot studentus efektivai un atrai iesaistei profesionalaja karjera un konkurencei darba tirgu, veidojot studentos prasmi izmantot studiju procesa iegutas zinašanas problemu identificešana un risinašana. Radit labveligus nosacijumus studentu zinatniskajai un praktiskajai darbibai, veicinot vispareja kulturas limena paplašinašanu un profesionalo zinašanu kvalitativu apguvi.

Pielietojot jaunas pasniegšanas metodes, attistit studentu spejas patstavigi apgut, kritiski analizet un pielietot iegutas zinašanas. Nodrošinat augstu apmacibas limeni, veicinat studentu un absolventu veiksmigu iesaistišanos starptautiskajas institucijas un starptautiskas kompanijas. Nodrošinat studiju procesu ar augsti kvalificetiem macibu spekiem, iesaistot macibu procesa gan vieslektorus no rietumu augstskolam, gan piesaistot specialistus un ekspertus no Latvijas valsts institucijam.

Politikas zinatnes bakalaura studiju programma ir bazeta uz politikas zinatnes apakšnozaru: politikas teorijas, salidzinamas politikas, starptautiskas politikas, publiskas administracijas un politikas petniecisko metožu lidzvertigu apguvi. Nemot vera Latvijas straujos attistibas tempus un jaunas vajadzibas ar Šads lemums tika pienemts ari tapec, ka ir nepieciešams pieverst lielaku uzmanibu starptautiskas politikas teoretisko jautajumu apgušanai, starptautiskas politikas tendencu izzinašanai un noteikšanai, ka ari strauji pieaug pieprasijums pec ekspertiem starptautiskaja politika un publiskaja parvalde.

Jaatzist, ka kopuma politikas zinatnes studiju praksei ir jamainas gan atbilstoši procesiem pasaule un Eiropa, gan ari atbilstoši Latvijas politiskajam procesam. Bakalaura studiju programmas merki, ka jau iepriekš atzimets, pamata paliek tie paši, bet tie tiek papildinati atbilstoši jaunajam prasibam.

Turpmakie uzdevumi liela mera bus saistiti ar izmainam starptautiskaja vide un Latvijas vietu taja, lidz ar to bus gan jaturpina politikas teorijas studijas, gan jasak orienteties uz citam politikas praktiskajam studiju jomam. Tapec nodala par svarigu uzskata, ka janostiprina politikas zinatnes studijas socialo zinatnu studiju konteksta un javeicina programmu realizacija integreta zinatnu nozaru vide. Burkas aizvakojam apgriežam otradi lidz pilnigai atdzišanai.

Produkti: 3 – litru burkai, aboli skabi – 1 – 2 gab, kiploki 3 – 4 daivinas, dilles ziedi , kiršu, upenu lapas sauja , smaržigo piparu graudi – 12 gab, krustnaglinas – 12 gab, lauru lapas – 4 gab, cukurs – 5 tejkarotes, sals – 4 tejkarotes, etika esence – 2 tejkarotes aptuveni , gurki 1,5 – 2 kg atkarigs no izmera.

Virsu lejam varošu udeni un atstajam uz 20 min.

Marineti gurki ar aboliem: kiplokus sagriež daivinas, nomazga zalumus. Tiras burkas liekam nomazgatus gurkus, parmainus ar garšvielam un abolu daivinam mizu tirit nevajag. Virsu lejam varošu udeni un atstajam uz 20 min. Tad udeni nolejam katlina. Atkal uzvaram udeni, pievienojam cukuru un sali. Aplejam gurkus ar marinadi un atstajam uz 10 min, tad atkal marinadi nolejam katlina.

Mazsaliti gurki karstais panemiens.

Burka ielejam nepilnas 2 karotes etika esences, aplejam ar marinadi, kura ir uzvarijusies un aizvalcejam ar novaritiem vaciniem. Burkas apgriežam otradi un apsedzam lidz tas ir pilnigi atdzisušas. Gurkus uzglabajam istabas temperatura vai vesa vieta. Mazsaliti gurki karstais panemiens. Dzila trauka liekam gurkus, garšvielas un abolu daivinas.

Tikai Tapec, Ka Var Tikt Apzagts?

Merkis – nodrošinat finanšu politikas vadibu ar atbilstošu informaciju lemumu pienemšanai par sagaidamajiem politikas rezultatiem, izsverot alternativas politikas un to ieviešanas veidus, ka ari saistit rezultativo raditaju sistemu ar strategisko planošanu un padarit valsts budžeta lidzeklu izlietojumu un sniegto pakalpojumu sistemu saprotamaku iedzivotajiem. Ilgstoši brivo štata vietu likvidešana valsts parvaldes institucijas.

Merkis – nodrošinat valsts budžeta lidzeklu lietderigu izlietojumu, izvertejot ilgstoši vakanto amatu turpmakas saglabašanas nepieciešamibu vai likvidešanu valsts institucijas un to padotibas iestades. Vienotas valsts finanšu un cilvekresursu informacijas un vadibas sistemas izveidošana. Merkis – nodrošinat valsts parvalde stradajošo augstu profesionalitati, uz kompetencem un individualo atbildibu balstitu cilvekresursu politiku, darba kvalitates uzlabošanu un pašreizejo kompetento iestažu funkciju optimizaciju, ka ari pilnveidot valsts parvaldes gramatvedibas un personala vadibas uzskaiti.

Specifisku sasniedzamo rezultativo raditaju sistemas izveidošanas pabeigšana.

ES fondu ES strukturfondu un Kohezijas fonda finansejuma sadales un projektu ieviešanas efektivitates pilnveidošana. Projekta iesniegumu specifisku vertešanas kriteriju izstradašana. Merkis – izveidot tadu vertešanas kriteriju sistemu, lai projektu izvertešana tiktu nemta vera projekta istenošanas ietekme uz makroekonomisko stabilitati un ilgtspejigu tautsaimniecibas izaugsmi. Specifisku sasniedzamo rezultativo raditaju sistemas izveidošanas pabeigšana. Merkis – samazinat sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un uzlabot to kvalitati, ka ari veicinat iedzivotaju ekonomisko aktivitati un paaugstinat produktivitati.

Japaredz atseviški attiecinamo un neattiecinamo izdevumu nosacijumi visam aktivitatem. Merkis – maksimali samazinat ar projekta istenošanu saistito administrativo izdevumu izmaksu proporciju projekta. Administrativa sloga merijumu veikšana cetras jomas katru gadu atbilstoši Merkis – apzinat regulejošo normativo aktu administrativo slogu, lai samazinatu to, vienlaikus nodrošinot, lai administrativo izmaksu merijumu veikšana nebutu celonis jaunam administrativajam slogam.

Uznemejdarbibas vides uzlabošanas pasakumu plani Merkis – pievilcigas uznemejdarbibas vides radišana, veicot sistemiskas un pardomatas reformas:. Komersantu aptaujas par administrativo proceduru ietekmi uz uznemejdarbibas vidi veikšana. Merkis – identificet vissvarigakos administrativos škeršlus un gut pilnigaku un precizaku kopainu par komercdarbibas vidi. BIS Buvniecibas informacijas sistemas izstrade un ieviešana.

Lietošanas noteikumi. Kopejais pieprasijums. Mikroekonomika ekonomisti peta sakaribu starp vienas preces cenu un tas pieprasito daudzumu, vini apskata tikai vienas majsaimniecibas ienakumus vai viena uznemuma pelnu. Makroekonomika ir citadak – ekonomisti apskata visu precu un pakalpojumu videjo cenu limeni, kas butiba ir inflacija, un visu saražoto precu un pakalpojumu daudzumu. Makroekonomikas specialisti saskaita kopa, t.

Ka redzam, attela kopejo pieprasijumu AD veido cetru veidu izdevumi: majsaimniecibu izdevumi C , investicijas I , valsts izdevumi precu iegadei G un neto eksports Xn. Butiba inflacijas del samazinas realas naudas daudzums, par ko varetu pirkt preces, jo cenu limena kapums samazina realas naudas daudzumu, un pieaug procentu likmes, bet augstakas procentu likmes samazina planotos izdevumus.

Tira eksporta izmainas : nacionalais ienakums arvalstis, valutas kurss.

Kopeja pieprasijuma izmainas liknu nobidi grafika var izraisit vairaki faktori:. Izmainas pateretaju ienakumos : pateretaju labklajibas limenis, nakotnes prognozes, pateretaju paradi, taja skaita krediti, nodokli. Investiciju izmainas : procentu likmes, gaidamie ienakumi no investicijam, tehnologija, uznemumu nodokli. Tira eksporta izmainas : nacionalais ienakums arvalstis, valutas kurss. Aktuals paliek jautajums ir par buvniecibas nozares spejam audzet jaudu un efektivitati, lai vaditu augošas izmaksas un noturetu kapumu.

Bet Ari Atkartota Grutnieciba Ir Vairakas

Satura raditajs. Saistitie dokumenti. Twitter Facebook Draugiem. Šaja vietne oficialais izdevejs “Latvijas Vestnesis” nodrošina tiesibu aktu sistematizacijas funkciju. Visam Likumi. Par Likumi. Tiesibu akta pase Nosaukums: Pašvaldibas policijas paraugnolikums Statuss: Zaudejis speku zaudejis speku Izdevejs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: Pienemts: Stajas speka: Zaude speku: Kontakti Dežurdala diennakts talrunis: , darba laiks: pirmdiena plkst.

Rigas pilsetas izpilddirektors: Domes frakcijas un frakciju apvienibas.

Domes pastavigas komitejas. Domes pastavigas komitejas: Domes pastavigajam komitejam, veicot Pašvaldibas iestažu un Pašvaldibas amatpersonu kontroli, ir tiesibas: Finanšu un administracijas lietu komitejas kompetence ir: Pašvaldibas parvaldes un administracijas pilnveidošana; Socialo jautajumu komitejas kompetence ir: Pašvaldibas nodarbinatibas veicinašana; Pilsetas attistibas komitejas kompetence ir: Rigas pilsetas attistibas plans un Rigas pilsetas planojums; Rigas pilsetas pašvaldibas projektiem; Majoklu un vides komitejas kompetence ir: Pašvaldibas delegeto uzdevumu izpildes izvertešana Pašvaldibas namipašumu apsaimniekošanas kapitalsabiedribas; Pilsetas ipašuma komitejas kompetence ir: Pašvaldibas nekustama ipašuma atsavinašana, iznomašana, privatizešana, iekilašana, nekustamas mantas iegušana ipašuma, ka ari Pašvaldibai piederošo kapitala dalu kapitalsabiedribas atsavinašana, privatizešana, kapitalsabiedribu dibinašana, reorganizacija un likvidacija; Pašvaldibas ipašuma izmantošanas izvertešana; Pašvaldibas interešu izvertešana parstavniecibai kapitalsabiedribas, kuras Pašvaldibai pieder kapitala dalas; Izglitibas, kulturas un sporta komitejas kompetence ir: Riga dzivojošo obligatas izglitibas vecuma bernu uzskaites kontrolešana; Satiksmes un transporta lietu komitejas kompetence ir: Rigas domes Pasažieru komercparvadajumu licencešanas komisijas un Rigas domes Pašvaldibas maksas autostavvietu lietošanas atlauju izsniegšanas komisijas darba kontrole; Drošibas, kartibas un korupcijas noveršanas jautajumu komitejas kompetence ir: Pašvaldibas pretkorupcijas strategijas izstradašana un tas istenošanas parraudziba; Pašvaldibas instituciju sagatavoto ricibas planu korupcijas risku mazinašanai izvertešana un to istenošanas parraudziba; Pašvaldibas un valsts instituciju sadarbibas korupcijas risku mazinašanai koordinešana un pilnveidošana; Rigas pilsetas pašvaldibas policijas zinojuma par situaciju pilseta izskatišana; Domes pastavigas komitejas priekšsedetajs: Domes pastavigo komiteju sedes notiek ne retak ka reizi menesi.

Katra deputata pienakums ir piedalities Domes darba.

Kartiba, kada sagatavojami jautajumi izskatišanai Domes un pastavigo komiteju sedes. Atbildiga komiteja: Domes sedes reglaments. Katra deputata pienakums ir piedalities Domes darba. Domes priekšsedetajam, vadot Domes sedi, ir šadi pienakumi: Balsošanas rezultatus pazino Domes sedes vaditajs. Pašvaldibas ligumu noslegšanas proceduras. Kartiba, kada privatpersonas var iepazities ar Pašvaldibas saistošo noteikumu projektiem, pienemtajiem lemumiem, Domes sežu protokoliem un noslegtajiem ligumiem.

Pašvaldibas faktiskas ricibas un izdoto administrativo aktu apstridešanas kartiba Nodalas nosaukums Rigas domes Privatpersona pie Domes priekšsedetaja var apstridet: Pašvaldibas kompetence esošas nozares vadošas iestades – Domes departamenta direktora faktisko ricibu un izdoto sakotnejo administrativo aktu; Rigas pašvaldibas policijas priekšnieka faktisko ricibu un izdoto sakotnejo administrativo aktu; Rigas pašvaldibas dzivojamo maju privatizacijas komisijas faktisko ricibu un izdoto sakotnejo administrativo aktu, ja cita areja normativaja akta nav noteikts citadi; Rigas domes Zvejniecibas licencešanas komisijas faktisko ricibu un izdoto sakotnejo administrativo aktu; Pašvaldibas agenturas direktora faktisko ricibu un izdoto sakotnejo administrativo aktu; Rigas domes Pašvaldibas maksas autostavvietu lietošanas atlauju izsniegšanas komisijas faktisko ricibu un izdoto sakotnejo administrativo aktu; Rigas pilsetas zemes komisijas priekšsedetaja faktisko ricibu un sakotnejo administrativo aktu; Kartiba, kada Pašvaldibas institucijas pienem apmekletajus un izskata iesniegumus.

APC nodrošina: APC sanemto iesniegumu, sudzibu un priekšlikumu registraciju un nodošanu atbildigajam institucijam vai amatpersonam atbildes sniegšanai; Kartiba, kada Pašvaldibas amatpersonas rikojas ar Pašvaldibas mantu un finanšu resursiem, ka ari parstav Pašvaldibu kasacijas instances tiesa Nodalas nosaukums Rigas domes Domes priekšsedetajs ir tiesigs bez Domes saskanojuma parakstit: Kartiba, kada Domes priekšsedetaja nomainas gadijuma organize lietvedibas un dokumentu nodošanu jaunajam Domes priekšsedetajam.

Kartiba, kada riko publisko apspriešanu. Lemuma par publisko apspriešanu janorada: Nosleguma jautajumi. Rigas domes pastavigo komiteju skaitliskais sastavs Pielikums Rigas domesNav Eiropas PVN registrs. Ja sieviete zina par hroniskam slimibam un paasinajumiem, kas izteikti ar muguras sapem, tas notika pirms tam, tad jums jasazinas ar savu arstu.

Paraleli ir japarbauda ginekologs, lai parliecinatos, ka patologija nav ginekologiska. Pecdzemdibu periodam pacientiem, kas veikti keizargrieziena, ir savas ipašibas. Rehabilitacijas laika ir indicets spazmolitisko lidzeklu un anestezijas lidzeklu ievadišana. Arsts nosaka tikai tas zales, kas derigas zidišanai. Rehabilitacijas perioda sakuma tiek dotas oksitocina injekcijas. Trombembolija plaušu asinsvados, kas veidojas sakara ar dzilo venu trombozi, ir viens no galvenajiem iespejamas mates mirstibas celoniem.

Lai gan absolutais šadas problemas risks dzemdibas ir zems, keizargrieziena gadijuma tas ir 4 reizes lielaks neka dzemdibas pa dabigajiem dzemdibu celiem. Mates mirstibas risks keizargrieziena dzemdibas ir lidz pat 17 reizem lielaks neka sievietei, kas dzemde pati, lai ari absolutos skaitlos tas ir loti zems. Bet ari atkartota grutnieciba ir vairakas.